Ders İçerikleri

TEZLİ PROGRAM TANIMI
 
Tezli Yüksek lisans programından mezun olacak öğrencinin toplam 120 AKTS’yi tamamlamış olması gerekir. 60 AKTS değerindeki zorunlu ve seçmeli dersler ile 60 AKTS değerindeki tez çalışması başarılı bir şekilde tamamlanmalıdır.  
 

FBE 596  Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği (3-0) 8 AKTS
ARCH 501 Tasarım Stüdyosu I (2-4) 8 AKTS
ARCH 511 Mimarlık Kuramları     (3-0) 8 AKTS
ARCH Seçmeli Ders (1-3) 8 AKTS
ARCH Seçmeli Ders (3-0) 8 AKTS
ARCH Seçmeli Ders (3-0) 8 AKTS
ARCH Seçmeli Ders (3-0) 8 AKTS
ARCH 597 Seminer   kredisiz 4 AKTS
ARCH 599 Yüksek Lisans Tezi   60 AKTS
  Toplam 120 AKTS
 
 
TEZSİZ PROGRAM TANIMI
 
Tezsiz Yüksek lisans programından mezun olacak öğrencinin toplam 90 AKTS’yi tamamlamış olması gerekir. Bu toplam, 80 AKTS değerinde zorunlu ve seçmeli dersler ile 10 AKTS değerinde projeden oluşmaktadır.
 
FBE 596 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği         (3-0)  8 AKTS
ARCH 501 Tasarım Stüdyosu I (2-4) 8 AKTS
ARCH 511 Mimarlık Kuramları     (3-0) 8 AKTS
ARCH Seçmeli Ders (1-3)  8 AKTS
ARCH Seçmeli Ders (3-0) 8 AKTS
ARCH Seçmeli Ders (3-0) 8 AKTS
ARCH Seçmeli Ders (3-0) 8 AKTS
ARCH Seçmeli Ders (1-3) 8 AKTS
ARCH Seçmeli Ders (3-0) 8 AKTS
ARCH 502* Tasarım Stüdyosu II (2-4) 8 AKTS
ARCH 598 Yüksek Lisans Projesi    kredisiz 10 AKTS
    90 AKTS

*ARCH 502 Tasarım Stüdyosu II’nin ön koşulu ARCH 501 Tasarım Stüdyosu I dersinin alınmış ve başarıyla tamamlanmış olmasıdır. 
 
                                                                                                                     TOPLAM 90 AKTS

DERS İÇERİKLERİ
 
ZORUNLU DERSLER 
 
FBE 596 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ (3-0) 8 AKTS
Mimarlık alanındaki çağdaş yaklaşımların irdelenmesi konusunda kuramsal bilgi birikimin sağlanma yöntemlerinin öğrenilmesi ve bu çerçevede yapılan araştırmaların tartışılması amaçlanmaktadır. Araştırma konusunda bilimsel etik bu çalışmalardaki ana vurgulardan birisidir.
 
ARCH 501 TASARIM STÜDYOSU I (2-4) 8 AKTS
Öğrencinin mimarlık alanındaki ilgi odağına dayalı olarak tanımlanacak bir proje konusu hakkında tasarım çalışması yapılacaktır. Öğrenci tanımlanan konu içeriğine bağlı olarak tasarım problemini kendi tanımlayacak ve farklı çözüm yöntemleri geliştirecektir. 
 
ARCH 502 TASARIM STÜDYOSU II  (Ön Koşul: ARCH 501) (2-4) 8 AKTS
Öğrencinin mimarlık alanındaki araştırma odağına dayalı olarak tanımlanacak bir proje konusu hakkında bir tasarım çalışması yapılacaktır. Öğrenci tanımlanan konu içeriğine bağlı olarak tasarım problemini kendi tanımlayacak ve farklı çözüm yöntemleri geliştirecektir.
 
ARCH 597 SEMİNER 4 AKTS
Yüksek lisans tez konusunda seminer verilmesi.
 
ARCH 598 YÜKSEK LİSANS PROJESİ 10 AKTS
ARCH 502 dersine paralel olarak bir öğretim üyesinin gözetiminde belirlenen Yüksek lisans projesi konusunda proje hazırlanması ve sunulması.
 
ARCH 599 YÜKSEK LİSANS TEZİ 60 AKTS
Yüksek lisans tez konusunda bir öğretim üyesinin gözetiminde tez hazırlanması ve sunulması.
 
 
ŞEÇMELİ DERSLER 
 
ARCH 523 MİMARLIK OKUMALARI (3-0)  8
Mimaride mekan kavramı üzerine kuramsal okumalar yaparak, durum çalışmaları ile bu okumalar ilişkilendirilecektir.
 
ARCH 524 MİMARLIKTA MODERNİZM (3-0) 8
Modernizm ve sonrasında dünyada oluşan mimarlık yaklaşımları ile bunları yansıtan önemli mimari ürünler bu derste incelenerek tartışılacaktır.
 
ARCH 525 20. YÜZYIL DÜNYA MİMARLIĞI VE TÜRKİYE (3-0) 8 
Endüstri Devrimi ve sonrasında mimarlık alanındaki değişim ve ilerlemeler dünyadan örneklerle tartışılacak ve bunların Türkiye’deki yansımaları irdelenecektir.
 
ARCH 526 KENT VE MİMARLIK (3-0) 8 
Mimarlığın Kent ile ilişkisi, sosyal, bilimsel, kültürel ve politik bağlamda kuramsal ve eleştirel bir bakış açısı ile incelenecek ve tartışılacaktır. 
 
ARCH 527  ANADOLU ARKEOLOJİSİ  VE MİMARLIK (3-0) 8
Anadolu’da var olan arkeolojik birikimin mimariye olan etkisi kültürel miras değerleri üzerinden incelenerek tartışılacaktır.
 
ARCH 528   ANADOLU’DA GELENEKSEL KONUT MİMARİSİ (3-0)  8
Anadolu’da bugün var olan geleneksel konut, mimari birimi oluştururken, bu birimi kullanan “aile”sosyal birimi olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlar arasında var olagelen karşılıklıilişki ve günümüzdeki çelişkilerin tartışılmasıbu dersin konusudur.
 
ARCH 529 KENTSEL KONUT (3-0) 8
Konut, kentsel politikalar, mülkiyet ilişkileri ve kültürel farklılıkların tartışma ve mücadele alanı; mimarlık ile gündelik hayatın kesişim noktasında karmaşık bir tasarım konusudur. Ders kapsamında, kentsel konut kuramları üzerine okumalar yapılacak ve eleştirel yaklaşımların mimari tasarıma yansımaları incelenecektir.
 
ARCH 530 MİMARLIK SOSYOLOJİSİ (3-0) 8
Bu ders, mimarlık mesleğinin günümüz toplumunda üstlendiği rolütartışmayı amaçlar. Ayrıca, mimarlık eyleminin toplum ve/veya toplulukların yaşamına etkileri ile tasarım sürecinde “insan”ın yerini, dolayısıyla günümüzdeki mimarlık tanımını sorgular.
 
ARCH 531 MİMARLIĞIN TEMSİLİ (3-0) 8 
Mimarlık ve temsil ilişkisi mimarlık kuramları üzerinden incelenecek ve tartışılacaktır. 
 
ARCH 532 SİNEMASAL MEKANLAR (3-0) 8 
Mimarlığın sinema ile ilişkisi incelenerek zaman, mekan ve hareket kavramları üzerinden sinemasal mekanların oluşumu eleştirel bir bakış açısı ile okumalar üzerinden tartışılacaktır.
 
ARCH 533 MİMARLIK VE HUKUK (3-0) 8
Tasarım süreci, ülkenin yasal yönetsel çerçevesi bağlamında kurallara bağımlıdır. Bu alandaki kurallar, mimarın hak ve sorumlulukları, mimari ürünü ilgilendiren kurallar bu dersin konusudur.
 
ARCH 534 İNŞAAT YÖNETİMİ (3-0) 8 
İnşaat yönetim sürecinin temel kavramlarını öğrenmek ve inşaat yönetimi uygulamaları konusunu örnek çalışmalar üzerinden incelemek. 
 
ARCH 535 TARİHSEL BAĞLAMDA ÇAĞDAŞIN TASARIMI (3-0) 8
Bu derste tarihsel / geleneksel çevrelerde üretilecek çağdaştasarımların ölçütlerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Yeni-Eski, Tarihsel-“Modern”, Ulusal-Uluslararası, yerel-küresel karşıtlıkların/karşılıklıilişkilerinin tartışılmasıile ülkemizde çağdaşmimariye nasıl katkısağlayabileceği konusunda bilgi üretilecektir.
 
ARCH 537 KÜLTÜREL MİRAS VE KORUMA (3-0) 8
Kültürel miras ve Koruma tanımının irdelenmesi bu dersin ana fikrini oluşturmaktadır. Koruma olgusunun hedef kitlesinin sorgulanmasıve sosyal açıdan koruma olgusunun değerlendirilmesi tartışmalarıile koruma olgusunun hedef kitlesi ve parasal “yarar”arasındaki çelişkiler irdelenecektir.
 
ARCH 538 MİMARLIKTA SAYISAL TASARIM (3-0) 8
Tasarım sürecinin sayısal tasarım ortamları ile olan ilişkisi mimarlık paradigmaları çerçevesinde incelenecektir. 
 
ARCH 539 SAYISAL TASARIM STÜDYOSU (1-3) 8
Belirlenecek bir tasarım problemi üzerinden sayısal tasarım ortamında tasarım yöntemiyle araştırma yapılacaktır. 
 
ARCH 540HESAPLAMALI TASARIM VE EVRİMSEL YAKLAŞIMLAR (3-0) 8
Hesaplamalı tasarım; Üretken Mimari Tasarım ve uygulamaları, Biçim gramerleri ve ilkeleri, fraktal geometri; parametrik tasarım, genetik algoritmalar, yaratıcı mimari tasarımda genetik algoritmaları kullanımı, evrimsel tasarım ilkeleri ve yaklaşımları. Belirlenmiş olan güncel projelerin örnek olay (case-study) yöntemiyle araştırılması.
 
ARCH 540SAYISAL TASARIM VE TEMSİL (3-0) 8
Sayısal Tasarımın farklı temsil modelleri ile ilişkisi, temsil ortamlarının tasarım ortamına dönüşmesi ve güncel yaklaşımların okumalar ve örnekler üzerinden araştırılması. 
 
ARCH 541MİMARLIK TARİHİNDE ALAN ARAŞTIRMALARI (1-3) 8
Mimarlık tarihi konularının toplum, kent, ekonomi,  sanat ve kültür ile ilişkisi üzerinden tarihsel yapıların belirlenen bir alan çalışması ile incelenmesi.
 
ARCH 542MİMARİ TASARIMDA ÖZEL KONULAR I  (1-3) 8
Mimari tasarım alanında farklı konulara odaklanarak okuma ve eleştirme eylemlerinden üzerinden tasarım fikirleri geliştirmek. 
 
ARCH 543 MİMARİ TASARIMDA ÖZEL KONULAR II (3-0) 8
 
Mimari tasarım alanında farklı konulara odaklanarak okuma ve eleştirme eylemleri üzerinden tasarım fikirleri geliştirmek.
 
ARCH 544YAPI FİZİĞİ TASARIM İLKELERİ  (3-0) 8
Dersin amacı tasarlanan mekanlarda konfor koşullarının sağlanabilmesinde en önde gelen etmenlerden fiziksel çevre koşulları konusunda bilgi aktarmak, mimarın tasarımlarında fiziksel çevre koşullarını belirleyen mimari akustik (hacim akustiği ve gürültü denetimi), ısı-nem, aydınlatma konularını da göz önünde bulundurarak tasarım yapabilmesine olanak sağlayan bilgileri vermek/ Kapalı ve açık mekanda akustik/ İç ve dış yapı gürültüleri ve gürültü denetim ilkeleri/ Isı-sıcaklık-nem kavramları/ Yapılarda ısı kaçışlarının önlenmesine ilişkin temel bilgiler/ Aydınlatmada temel kavramlar/ Aydınlatma tasarımı ve mimarlık ilişkisi/ Aydınlığın niceliği ve niteliği/ Değişik işlevli hacimlerde yapma aydınlatma düzenleri konularında temel bilgilerin aktarılması/ Yapı gölgesinin gölge eğrileri yöntemi kullanılarak belirlenmesi/ Temel renk bilgisi konularında özet bilgi aktarmak/ Verilen teorik bilgilerin örnekler, uygulamalarla desteklenmesi/ Konuların öğrencilerden istenen ödevlerle pekiştirilmesi. 
 
ARCH 545MİMARİDE HACİM AKUSTİĞİ TASARIMI (3-0) 8
Dersin amacı işitsel amaçlı mekanların akustik tasarımında akustik konfor koşullarının sağlanabilmesine yönelik tasarım bilgilerini aktarmak/ Hacim akustiğinin tanımı/ Hacim akustiğinin ilgi alanına giren mekan tiplerinin özellikleri/ Hacim akustiğine yönelik ses, frekans, düzey, tını gibi temel akustik bilgilerin aktarılması/ Yansışım süresi ve Optimum yansışım süresi kavramı/ Konser, konferans salonları, derslik, oditoryum gibi mekanlarda hacim akustiği tasarım ilkeleri/ Akustik tasarım ilkeleri ile hacim büyüklüğü, biçimi, boyutları arasındaki ilişkiler/ Hacim iç yüzey gereçlerinin özelliklerinin ve malzemelerinin seçimi/ Erken yansımalar ve yansıtıcı yüzeylerin tasarımı/ Akustik kusurlar ve önlemleri/ İşitsel konfor koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra konser ve konferans salonu gibi mekanlarda ses kaynağı dinleyici arasındaki iletişimin iyileştirilmesi amaçlı (aydınlatma-kaynak alıcı ilişkisi-seslendirme gibi) farklı tasarım kriterlerine de kısaca değinilmesi/ Verilen teorik bilgilerin görsel ve sesli örneklerle desteklenmesi/ Konuya ilişkin proje uygulamalarının tanıtılması/ Öğrencilere Basit hesap uygulamalarının yaptırılması/ Konuların öğrencilerden istenen ödevlerle pekiştirilmesi. 
 
ARCH 546MİMARİ TASARIMDA GÜRÜLTÜ KONTROL İLKELERİ (3-0) 8
Dersin amacı öğrencilerin gürültü sorununa yol açabilecek yapı içi ve yapı dışı gürültü kaynakları konusunda bilgi edinmelerini sağlamak ve öğrencileri bu konuda yapılabilecek gürültü denetimi çalışmaları konusunda bilgilendirmek/ Gürültü denetimine yönelik temel akustik bilgileri aktarmak/ Hacim içi ve hacim dışı gürültü kaynaklarından yayılan seslerin değişik ortamlar içinde yayılış biçimi konusunda ayrıntılı bilgi aktarmak/ Gürültü denetiminde temel ilkeler/ Gürültü denetimine yönelik planlama örnekleri/ Mikro ölçekten makro ölçeğe doğru, kaynakta, çevrede ve alıcıda gürültü denetimi/ Yapı içi ve yapı dışında kabul edilebilir gürültü düzeyleri/ Yüzeylerde sesin yutulması, yansıması ve geçmesiyle gürültü denetiminin ilişkisi/ Ses geçişi ve gürültü denetimi/ Havada ve katıda doğan seslerin denetim ilkeleri/ Bir hacimde gürültü düzeyini azaltmaya ilişkin önlemler/ Verilen teorik bilgilerin görsel ve sesli örneklerle desteklenmesi/ Konuya ilişkin proje uygulamaların tanıtılması/ Öğrencilere Basit hesap uygulamalarının yaptırılması/ Konuların öğrencilerden istenen ödevlerle pekiştirilmesi. 
 
ARCH 547BÜRO YAPILARINDA AKUSTİK TASARIM İLKELERİ (3-0) 8
Değişik büro plan tipleri – Büro plan tiplerinden örnekler – Katlı bürolar - Bürolarda gürültü denetimi –  Bürolarda etkin olabilecek iç ve dış gürültü kaynakları ve özellikleri – Büro yapı bünyesinde yer alan hacimler ve hacimler arası ilişkiler, farklı işlevli hacimlerde akustik tasarım ilkeleri (toplantı salonu, lokanta, gürültülü mekanlar) - Büro tasarımı ve malzemelerinin akustiğe etkileri – Bürolarda bölme elemanları ve akustiğe etkileri – Bürolarda kabul edilebilir gürültü düzeyleri – Bürolarda aydınlatma ilkeleri. 
 
ARCH 549 YAPIM TEKNOLOJİLERİ (3-0) 8
Yapım teknolojilerinin kavramsal ve üretim ile ilişkili olarak gelişimi. Geleneksel ve Çağdaş yapım teknolojilerinin yönetim ile ilişkisi ve farklı alanlardaki uygulamalar üzerinden değerlendirilmesi. 
 
ARCH 550 KENTSEL TASARIM VE MİMARLIK İLİŞKİSİ (3-0) 8
Mimari Tasarımın Kentsel Tasarım ile olan ilişkisinin tarihsel gelişiminin güncel paradigmalar ve örnekler üzerinden araştırılarak incelenmesi. 
 
ARCH 551 KENTSEL MİKRO ORTAM TASARIMI (3-0) 8
Mimari tasarımın kentsel kamusal alanlar ile ilişkisi, bu ilişkinin kentin ve kent plastiğini oluşturan temel elemanlar özelinde; ergonomi, kent peyzajı vb. elemanlar üzerinden araştırılması ve değerlendirilmesi. 
 
ARCH 552 MİMARİ TASARIMDA SAYISAL ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ (1-3) 8
Mimari tasarımda sayısal üretim teknolojilerine giriş ve kullanım alanlarının örnekler üzerinden incelenmesi. Üretim tekniklerinin araştırılması ve belirlenen bir teknik üzerinden bir tasarımın üretilmesi. 
 
 

Altınbaş Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü : sbe@altinbas.edu.tr - (0 212) 373 59 00
Fen Bilimler Enstitüsü : fbe@altinbas.edu.tr - (0 212) 604 01 00 - 1402

Hemen Başvur

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri için Tıklayınız.