Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programının toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması harf notu ile değil başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve genel not ortalamasına (GNO) dahil edilmez. Mezuniyet için GNO minimum 3.00 / 4.00 olmalıdır.

Tezsiz yüksek lisans programının toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az  olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi harf notu ile değil başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve genel not ortalamasına (GNO) dahil edilmez. Mezuniyet için GNO minimum 2.50 / 4.00 olmalıdır. 
 
Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğrenim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Mezuniyet için GNO minimum 3.00 / 4.00 olmalıdır.

Mezuniyet için gerekli minimum GNO şartını sağlayan,mezuniyet projesi veya tezi başarılı bulunan öğrencinin mezuniyete hak kazanmış olduğu Enstitü Yönetim Kurulu ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlıına bildirilir. Enstitü Yönetim Kurulu kararına istinaden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı öğrencinin mezuniyet işlemlerini başlatır.

Öğrenci, Mahmutbey Yerleşkesinde yer alan Öğrenci Daire Başkanlığına giderek İlişik Kesme Formu'nu imzalattıktan sonra geçici mezuniyet belgesini teslim alabilmektedir.


Altınbaş Üniversitesi Eğitim Öğretim Yönetmeliğine göre;

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diplomalar ve Sertifikalar
MADDE 19 –
 (1) d) Lisansüstü diploması: İlgili enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır. Lisansüstü diplomalarda öğrencinin enstitüsü, enstitü anabilim dalı ve izlemiş olduğu programın adı bulunur
(2) Bütün diplomaların şekli, ölçüleri ve diplomalara yazılacak bilgiler Senato tarafından belirlenir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere ilgili dekan veya meslek yüksekokulu müdürü veya enstitü anabilim dalı başkanı ve Öğrenci İşleri Direktörünün imzalarını taşıyan geçici bir mezuniyet belgesi verilebilir.
(3) Diplomanın kaybı halinde bir defaya mahsus olmak üzere, Türkiye baskısı olan bir gazetede ilan edilmesi, gerekli harcın ödenmesi ve durumun dilekçe ile beyan edilmesi koşulu ile yeni bir diploma verilir. Bu takdirde diploma üzerine ikinci nüsha ibaresi konulur.
  •  

Hemen Başvur

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri için Tıklayınız.